PRESENTACIÓ

La Fundació Centre Internacional de Música Antiga neix l’any 1997 de la mà de Jordi Savall i Montserrat Figueras per garantir la recuperació i la revalorització del patrimoni musical universal amb obres de caràcter excepcional dels períodes medieval, renaixentista, barroc i del classicisme, amb una especial atenció a les tradicions musicals de l’entorn del mediterrani.

Jordi Savall i Montserrat Figueras són els fundadors dels diferents conjunts que conformen l’activitat concertística de la Fundació: el conjunt instrumental Hespèrion XXI (1974), el conjunt vocal La Capella Reial de Catalunya (1987) i l’orquestra d’instruments barrocs Le Concert des Nations (1989), situant-se ràpidament amb tots ells a l’avantguarda de la interpretació de la música antiga gràcies a una nova concepció caracteritzada per una gran vivacitat musical compaginada amb la màxima fidelitat històrica en les seves interpretacions.

La Fundació Centre Internacional de Música Antiga desenvolupa anualment una gran diversitat d’activitats orientades a la recuperació i promoció del patrimoni musical: concerts, promoció de la reflexió i del diàleg intercultural, activitats pedagògiques, projectes socials que apropen la música a les persones que més ho necessiten, hospitals, presons, barris d’actuació preferent i refugiats, tot contribuint en el desenvolupament de la civilització humanística europea a partir de la música i de l’art.

La finalitat de l’entitat

El Centre Internacional de Música Antiga és una Fundació privada constituïda el 27 de juny de 1997 i classificada com a fundació benèfica de tipus cultural sense ànim de lucre amb el número de registre 1166.

Objecte de la fundació (article 4 dels estatuts: finalitat sfundacionals): La Fundació té per objecte donar suport a l’obra i l’activitat concertística i pedagògica del Sr. Jordi Savall promovent la difusió, interpretació, l’ensenyament i la investigació de la música antiga”.

Les activitats de la fundació es defineixen a l’article 5 dels estatuts.

Aquí podeu consultar els estatuts (pdf)


Transparència 2022

Pressupost any 2022:

Transparència 2021

Informe d’auditor i comptes anuals 2021 (pdf)
Resum d’activitats

Transparència 2020:

Pel que fa al nivell de subjecció de la llei de Transparència, la Fundació és considerada una entitat de dimensió mitjana. A continuació, proporcionem les obligacions de la llei de Transparència:

Auditoria i comptes anuals 2020 (pdf)
Resum d’activitats 2020 (pdf)
Activitats 2019 (pdf)
Resum Projecte Acadèmia Beethoven 250 (pdf)
Pressupost General 2021 (pdf)

Inventari del Patrimoni (la informació es troba resumida als comptes anuals, pp. 16-19 i 22)

L’òrgan o persona responsable de l’entitat en matèria de contractació: apoderat/da.

No hi ha relació de contractes subscrits amb les administracions públiques.

Retribució dels òrgans de direcció:
President: sense remunerar
Vicepresident: sense remunerar
Secretari: sense remunerar
Apoderat/da: 52.000€ (retribució brutal anual)

Organismes als quals pertany: Coordinadora Catalana de Fundacions, Cercle del Museu d’Història de la ciutat de Barcelona, membre de la Fundació Barcelona Cultura.

Registre als grups d’interès de la Generalitat de Catalunya: identificador: 3132.

Ajuts i subvencions:

1) Subvencions excloses de concurrència pública

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya:
1) Subvenció nominativa per a la promoció i difusió de la música antiga a través de concerts i altres activitats durant l’any 2020
Import de 350.000€
2) Subvenció nominativa excepcional ajudes covid-19.
Import: 100.000€

Diputació de Barcelona:
Subvenció Projecte europeu “Acadèmia Beethoven 250”.
Import: 100.000€

Institut Ramon Llull:
Subvenció Projecte europeu “Acadèmia Beethoven 250”.
Import: 75.000€

2) Subvencions amb concurrència pública

INAEM
Activitats i suport a l’estructura pel covid 2019
Import: 75.000€

3) Subvencions organismes privats

Fundació Edmond de Rothschild:
Objecte: Projecte europeu “Acadèmia Beethoven 250”
Import: 50.000€

4) Convenis de Col·laboració amb aportació econòmica administracions públiques

ICUB-Ajuntament de Barcelona:
Conveni de col·laboració per al finançament de l’acadèmia de formació professional, de recerca i d’interpretació.
Objecte: promoure la música antiga a la ciutat de Barcelona, especialment als espais històrics de la ciutat, i suport a l’Acadèmia i a les activitats pedagògiques.
Renovació:anual
Import: 30.000€

5) Convenis de col·laboració vigents sense aportació econòmica

Museu Marítim de Barcelona
Signatura: 8 d’abril de 2011
Objecte: conveni de col·laboració per a la promoció de la música antiga al Museu
Vigència: indefinida
Annex del 17 de març de 2014

Institut d’Estudis Catalans
Signatura: 19 de maig de 2014
Vigència: indefinida
Objecte: intercanviar coneixements, fomentar la recerca i la difusió sobre el patrimoni artístic i musical i col·laborar en activitats acadèmiques i culturals.

6) Convenis de Col·laboració amb entitats privades

Fundació Banc Sabadell:
Objecte: Projecte europeu “Acadèmia Beethoven 250”
Import: 50.000€

Informació relativa al control financer de l’ajut o subvenció (2021):
Control financer de la subvenció de la Diputació de Barcelona de 2020. Documentació requerida:
a) Els comptes anuals dels exercicis 2019 i 2020 aprovats per l’òrgan competent (Estats Financers i Memòria).
b) Llibre major del compte relatiu a subvencions, donacions i llegats a l’explotació de l’exercici en el qual s’hagi imputat la subvenció (comptes 74x).
c) Llibre major del compte deutor relatiu a la subvenció rebuda.
d) Document justificatiu/extracte bancari de cobrament de la subvenció.
e) Informes d’auditoria de l’exercici d’imputació de les subvencions esmentades.


Transparència 2019

Informe d’Auditoria i comptes anuals 2019
Activitats 2019

Ajuts i subvencions:

1) Subvencions excloses de concurrència pública

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Subvenció nominativa per a la promoció i difusió de la música antiga a través de concerts i altres activitats durant l’any 2020
Import: 350.000€

Diputació de Barcelona:
subvenció Projecte europeu “Acadèmia Beethoven 250”.
Import: 100.000€

Institut Ramon Llull:
subvenció per viatges i desplaçaments.
Import: 75.000€

2) Subvencions organismes privats

Fundació Edmond de Rothschild:
Objecte: Projecte europeu “Acadèmia Beethoven 250”
Import: 50.000€

3) Convenis de Col·laboració amb aportació econòmica administracions públiques

ICUB-Ajuntament de Barcelona:
Conveni de col·laboració per al finançament de l’acadèmia de formació professional, de recerca i d’interpretació.
Objecte: promoure la música antiga a la ciutat de Barcelona, especialment als espais històrics de la ciutat, i suport a l’Acadèmia i a les activitats pedagògiques.
Renovació: anual
Import: 30.000€

4) Convenis de Col·laboració amb aportació econòmica

Fundació Banc Sabadell:
Objecte: Projecte europeu “Acadèmia Beethoven 250”
Import: 50.000€


Transparència 2018

Memoria Auditoria 2018
Activitats 2018

1) Subvencions excloses de concurrència pública

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Subvenció nominativa per a la promoció i difusió de la música antiga a través de concerts i altres activitats durant l’any 2020
Import: 350.000€

Diputació de Barcelona:
Subvenció destinada a la promoció i difusió de la música antiga a la província de Barcelona.
Import: 50.000€

Institut Ramon Llull:
Subvenció per viatges i desplaçaments internacionals
Import: 75.000€

2) Convenis de Col·laboració amb aportació econòmica administracions públiques

ICUB-Ajuntament de Barcelona:
Conveni de col·laboració per al finançament de l’acadèmia de formació professional, de recerca i d’interpretació.
Objecte: promoure la música antiga a la ciutat de Barcelona, especialment als espais històrics de la ciutat, i suport a l’Acadèmia i a les activitats pedagògiques.
Renovació:anual
Import: 30.000€

3) Convenis de Col·laboració amb aportació econòmica

Fundació Banc Sabadell:
Objecte: Acadèmia de Formació professional.
Import: 6.000€


INFORME DEL GOVERN CORPORATIU

L’any 2021, el Patronat del Centre Internacional de Música Antiga, Fundació privada, es va reunir el dia 17 de maig de  2021 i va procedir a:

1) L’aprovació de l’acta de la reunió celebrada el 28 de maig de 2020.
2) L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.
3) L’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per l’exercici 2021
4) Presentació de l’activitat i dels projectes de l’any en curs i les conseqüències del covid 19 en l’any en curs i en l’anterior.
5) Renovació de càrrecs.

L’any 2020, el Patronat del Centre Internacional de Música Antiga, Fundació privada, es va reunir el dia 28 de maig de  2020 i va procedir a:

1) L’aprovació de l’acta de la reunió celebrada el 8 d’abril de 2019.
2) L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2019.
3) L’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per l’exercici 2019.
4) Presentació de l’activitat i dels projectes de l’any en curs i exposició dels efectes de la situació de la pamdèmia en la temporada de concerts i activitats.
5) Delegació de facultats i renovació de càrrecs

L’any 2019, el Patronat del Centre Internacional de Música Antiga, Fundació privada, es va reunir el dia 8 d’abril de 2019 i va procedir a:

1)L’aprovació de l’acta de la reunió celebrada el 6 d’abril de 2018.
2)L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2018.
3)L’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per l’exercici 2019.
4)Presentació de l’activitat i dels projectes de l’any en curs.
5)Delegació de facultats.

L’any 2018, el Patronat del Centre Internacional de Música Antiga, Fundació privada, es va reunir el dia 6 d’abril de 2018 i va procedir a:

1)L’aprovació de l’acta de la reunió celebrada el 27 de març de 2017.
2)L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017.
3)L’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per l’exercici 2018.
4)Presentació de l’activitat i dels projectes de l’any en curs.
5)Delegació de facultats.

L’any 2017, el Patronat del Centre Internacional de Música Antiga, Fundació privada, es va reunir el dia 27 de març de 2017 i va procedir a:

1)L’aprovació de l’acta de la reunió celebrada el 27 d’abril de 2016.
2)L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2016.
3)L’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per l’exercici 2017.
4) Presentació de l’activitat i dels projectes de l’any en curs.
5) Delegació de facultats i renovació de càrrecs.

L’any 2016, el Patronat es va reunir el dia 27 d’abril. Els membres del Patronat van procedir a:

1)L’aprovació de l’acta de la reunió celebrada el 20 d’abril de 2015.
2)L’aprovació dels comptes anuals de la Fundació de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2015.
3)L’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per l’exercici 2016.
4
)Presentació de l’activitat i dels projectes de l’any en curs.

 

 

 

EL BALANÇ SOCIAL

Les principals activitats de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga són els concerts. Els concerts apropen la música a un públic cada vegada més ampli, divers i variat. Amb els últims anys, el públic ha crescut considerablement gràcies a la gran projecció i  difusió que tenen les nostres activitats arreu del món amb els concerts, la retransmissió dels concerts en ràdios i televisions, els enregistraments i la seva difusió a través de CDs i plataformes digitals. A la llista d’activitats proporcionem una aproximació al públic i beneficiaris de l’entitat, des del nombre de músics que participen anualment als projectes musicals fins al nombre d’assistents a les sales de concerts.

Les activitats pedagògiques de la Fundació se centren principalment en les acadèmies de formació professional que arriben a joves músics professionals perquè puguin formar-se amb els grans especialistes de la música antiga i participin en produccions professionals en diverses sales de concert.

Balanç social Projecte Acadèmia Beethoven 250 (2018-2020)

Les activitats socials que s’impulsen des de la fundació es desenvolupen amb dos projectes: Orpheus XXI, un projecte pedagògic que treballa amb refugiats i immigrants en el marc europeu per millorar els condicions de vida d’aquests col·lectius; i El Somni d’Orfeu, a escala nacional, que porta música a col·lectius diversos que tenen un accés limitat, a les presons, els hospitals i centres de dies i barris d’actuació preferent.

Balanç social Projecte Orpheus XXI 2018/19 (FR)
Balanç social Projecte El Somni d’Orpheu

Estem treballant en un informe de Balanç Social (juliol de 2021) seguint el model que proporciona la Coordinadora Catalana de Fundacions, que inclogui les temàtiques, els indicadors i la informació necessària per donar resposta a l’ORDRE JUS/152/2018:

1) Missió de la fundació i àmbit geogràfic (línies, activitats i àmbits d’actuació principals).
2) Perfil de les persones o col·lectius beneficiaris (inclou persones de l’organització i voluntariat).
3) Activitat econòmica i codi de bon govern (partint del codi ètic i les pràctiques de bon govern que ja tenim enllestit).
4) Xarxa, comunitat i ciutadania (Col·laboració amb altres organitzacions o agents)
5) Medi ambient (Gestió dels impactes ambientals i mesures, iniciatives o accions aplicades).
6) Proveïdors (Gestió de la cadena de subministrament i criteris de selecció de proveïdors).

L’informe es presentarà a la pròxima reunió de Patronat.

La regulació de l’organització i del funcionament del Patronat està establerta al Capítol IV dels estatuts (articles 10-24).

La Fundació Centre Internacional de Música Antiga ha elaborat un codi de bon govern corporatiu (juliol 2021) que es presentarà a la pròxima reunió de Patronat per aprovar-lo:

Codi de Bon Govern Corporatiu (pdf)

Membres del Patronat de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga

President:
Sr. Carles Duarte i Montserrat

Vicepresident:
Sr. Joan Rigol i Roig

Secretari:
Sr. Romà Escalas i Llimona

Vocals:
Hble. Sr/a Conseller/a de Cultura  (Generalitat de Catalunya)
Sr. Manuel Forcano i Aparicio
Sr. Josep Maria Bricall i Masip
Sr. Josep Borràs i Roca
Sra. Arianna Savall i Figueras
Sr. Ferran Savall i Figueras
Sra. Maria Bartels
Sr. Màrius Bernadó i Tarragona

Direcció artística de la Fundació:
Jordi Savall

Directora financera i administradora
Núria Quintero

Contractació de concerts i agenda de Jordi Savall
Francina Medina
Carolina Aparicio

Musicologia i partitures
Sergio Martínez

Producció tècnica i logística
Raimon Casinos
David Galán

Administració i comptabilitat
Joan Carles Arean
Vassa Demyenteva

Agenda de músics
Elisenda Martínez

Desenvolupament institucional i projectes
Sergi Grau

Comunicació
Mònica Pagès

Coordinació Orpheus XXI
Montse Santiago

Assistent de producció tècnica i logística
Oriol Fages

Per a qualsevol qüestió podeu contactar a:
info@fundaciocima.org

Un espai de col·laboració i suport obert a tothom

La Fundació Centre Internacional de Música Antiga us convida a col·laborar i donar suport a tots els seus projectes i activitats a través de la campanya AMICS de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga.

Ser AMIC de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga vol dir col·laborar directament en projectes de recerca, de concerts, projectes pedagògics, musicològics i socials així com en la difusió i promoció de la Música Antiga arreu del món.

Tal i com hem fet durant aquests últims anys, juntament amb més d’un centenar dels millors musicòlegs, historiadors, poetes, filòsofs i músics especialitzats de tot el món, continuarem treballant amb imaginació, exigència i eficàcia, per a la recuperació i la promoció del patrimoni musical mil·lenari. Perquè com Fiodor Dostoievski, creiem que la bellesa salvarà el món.

EL MEU COMPTE

 

Modalitats de col·laboració i mecenatge i contraprestacions:

Col·laborador: 70€ – 150€ anuals
Informació periòdica de les activitats i notícies més destacades de la Fundació • Menció nominal a l’espai Amics de la Fundació • Participació a una activitat de la Fundació exclusiva per als AMICS • Descomptes puntuals a concerts • Beneficis fiscals en funció de la legislació vigent de cada país.

Fes-te Colaborador

Benefactor: 300€ – 750 € anuals
Totes les prestacions anteriors. • Obsequi de novetats discogràfiques • Invitacions a un concert organitzat per la Fundació • Beneficis fiscals en funció de la legislació vigent de cada país.

Fes-te Benefactor

Patrocinador (empresa): més de 1.000 € anuals • Totes les prestacions anteriors. • Possibilitat d’establir un conveni de col·laboració empresarial amb la Fundació amb les deduccions corresponents segons la legislació vigent de cada país.

Fes-te Patrocinador

Per a qualsevol consulta, contacteu amb Martí Sancliment : amics@fundaciocima.org

Les dades de caràcter personal passaran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE LA MUSICA ANTIGA, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat d’enviar-li informació del seu interès organitzada per l’entitat anteriorment esmentada.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el titular pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’entitat esmentada anteriorment domiciliada al Camí de la Font, 2. E-08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Per a qualsevol aclariment o dubte, podeu contactar mitjançat correu electrònic a la direcció esmentada.

La Fundació Centre Internacional de Música Antiga té el suport de

Amics de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga

Roser Crexells
Veronika Müller & Jörg Mäder / Scuola Vivantes
Upra, SL

 

María Ángeles Marqués – Nirina Haller – Patrícia Lopez – Jordi Vila – Maria Dolors Chillón – Jordi Sala – Alejandra Undurraga – Maria José Vidal  – Gabriel Gonzalez – Christine Vanhaelen – Antoni Oliva –  Frédérique Breitel – Giacomo Ponzetto –  Alberto Diego – Eva Mª Diego – Francis Bordet – Maria Asunción Esteban – Virtudes de la Riva – Javier Noceda – Frederic Larreula – Raynaud Annick – Liris Delma de Lima e Silva Azevedo – Carlos Montero – Christine de Brenni – Sylvie Roby – Andrea Saltelli – Oriol Fort – Eudald Pladevall – Nicole Crombé – Roger Garcia

A tots vosaltres Gràcies!

Projectes

ACADÈMIA BEETHOVEN 250

“Die Musik ist die Vermittlung des geistigen Lebens zum Sinnlichen” Ludwig van Beethoven, Carta a Goethe Per celebrar el naixement d’un dels genis més extraordinaris de la cultura musical europea, desenvoluparem el projecte per realitzar un treball d’investigació i d’interpretació sobre la integral de les 9 simfonies repartides en 4 grans «acadèmies» Beethoven 250Què són les

Festival Fontfroide

Fundada a la fi del segle XI, l’Abadia de Fontfroide acull cada Juliol el Festival Música i Història de la mà de Jordi Savall. XIV FESTIVAL Música i Historia Per un diàleg intercultural 2019 Del 15 al 19 de Juliol de 2019 Pròximament {{ vc_btn: title=Web+Festival&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.fontfroide.com%252Ffestival-musique-histoire%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }} Edicions Anteriors Fundada a la fi del segle

Orpheus XXI

Orpheus XXI, musiciens en exil https://www.youtube.com/watch?v=cgFaNdk-iCw& Video LINK   Músiques per la vida i la dignitat Jordi Savall ORPHEUS XXI és un projecte intercultural d’acció pedagògica, educativa, lúdica i creativa a favor dels joves refugiats i immigrants (de qualsevol nacionalitat i origen) amb un coneixement o un talent musical amb l’objectiu d’ajudar-los a perfeccionar els